صور حب
منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > رسائل - برودكاست > توبيكات حب - تويكات جروحي - توبيكات مواليد بنات

توبيكات حب ملونة مزخرفة , توبيكات بهجة عيد الحب

توبيكات حب - تويكات جروحي - توبيكات مواليد بنات

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: May 2021
المشاركات: 13,699
افتراضي توبيكات حب ملونة مزخرفة , توبيكات بهجة عيد الحب
توبيكات حب ملونة مزخرفة , توبيكات بهجة عيد الحب


[a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a][c=1][c=15]|[/c][c=16][a=1] دُُخٍٍيًًلگ .. [/a][/c][/c]
·#[c=14]مٍٍََنٍٍهُُۈ ڤيًًنٍٍآ خٍٍآنٍٍ ؟!ۈ جََرٍٍَحِِ [c=15]«[c=1]صِِۈٺيًً[/c]»[/c] پگثََرٍٍ آلََقٍٍِِۈل ! [/c]
[c=1][a=1] [/a] [a=14] [/a] ٺعُپٺ [c=14]آسِأل[/c] ..!![/c]
[c=1][c=14]ۈلـآ ألَقٍِىٍ سِۈىٍ [/c]. . حِــزٍنٍــيً ۈ ~ » [ [a=15] آهُآٺيً [/a] ][/c]
[c=14]ٺظِِــنٍٍ إنٍٍّـــيًً [c=1]|[/c]|[c=16][a=1] ََقٍٍِِۈيًًٺ أنٍٍسِِىٍٍ ؟! [/a][/c][/c]
[c=1]. . . . . . / ۈأظِِنٍٍّــگ : مٍٍََنٍٍ |[c=14]آلصِِخٍٍر[/c]| أََقٍٍِِسِِــىٍٍ ![/c][a=1] [/a=14] [c=1]أپيًً أعُُرٍٍڤ : [[c=14]ٺحِِپِّيًًنٍٍيًً ؟ [/c] ..![/c]
[c=1]. . . . . . أۈ إنٍٍگ مٍٍََثََل مٍٍََآ « [c=14] ََقٍٍِِآلۈآ [/c] » .. [/c][c=1]طََعُُنٍٍٺيًً آلمٍٍََلحِِ ۈ[c=0][a=1] آلعُُِشُُرٍٍة .. [/a][/c][/c][a=0] [/a][a=1] [/a][c=1]~[/c]
[c=1]. . . . . . نٍٍثََرٍٍٺيًًــنٍٍيًً پـ [c=0][a=1]~[/a][/c]» ۈجََهُُ آلرٍٍيًًحِِ ! [/c][c=1]. . . . . /[/c][c=1] إنٍٍٺ ۈيًًنٍٍــگ ؟[/c=14][c=15]ۈيًًنٍٍگ ؟[/c][c=#E4E4E4]ۈيًًنٍٍگ ؟[/c]
[c=1]ليًًهُُ گِــل آلنٍٍّآسِِ عُُنٍٍدُُيًً ..،[c=14]إلـآ[/c][c=1] .... إنٍٍٺ ![/c=14][/c][c=14]|[/c][a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a][c=1][c=14][c=14]|[/c] گ[/c]’ـل شُيً ٍ ليًْ صِآرٍ ، ![/c]
[c=1] مٍَۈۈۈٺ مٍٍََــــآ هو[c=14]« [c=0][a=1]إنٍٍٺظِِآرٍٍ[/a][/c] »[/c] ..![/c][c=1]ٺعُُــــآل [c=15]"[c=14] أمٍٍََطََرٍٍ[/c] "[/c] لگ أنٍٍڤ’ــآسِِيًً [c=14]سِِعُُآإآدُُة[/c=15][/c]
[c=1]. . . . . . . . . . . [/c=14] [c=14] . . . ۈلِگْ أصِِِيًًًرٍٍٍ آلْمٍٍٍَََزٍٍٍنٍٍٍ ..![/c=15]- [a=1] [/a] [a=14] [/a] [a=15] [/a][c=16] [a=1] خٍٍلّنٍٍيًً پـ شُُۈََقٍٍِِيًً پعُُيًًدُُ .. [a=15][/a][/a][/c]~
[c=1]. . . . . . . . . . ۈخٍٍــلّگ هُُــنٍٍــآگ پـ / [c=14]غٌٌََرٍٍۈرٍٍگ[/c] ‘‘[/c][c=14][c=15]•[/c]•[c=1]•[/c] قٍٍِِپــل لـآ «[c=1] ٺرٍٍۈحِِ[/c] » عُُنٍٍ عُُيًًـــنٍٍيًً [/c]
[c=1]خٍٍــذِِ آلليًً پآََقٍٍِِيًً پنٍٍــڤسِِــيًً مٍٍََــنٍٍ ،[c=14] أطََپَـَـَـَـَآعُُگ[/c] ![/c][a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a] [c=16][a=1] أنٍآ ( شُلۈنٍيً ) ...؟[/a][/c]
[c=1] " ذِپلْ لُۈنٍــــيً " ، [c=14]پــعُــدُ ڤـرٍَقٍِــآگ[/c=15] !![/c][c=14]≈[c=1]ا[/c]|[c=1]شُعُــۈرٍيً مٍَۈ[/c] « [a=16]حِگيً[/a] » [c=1]ڤآضَــيً[/c] ..[/c]
[c=1] ٺ پ عُ ثَ ر ٍ پــهُ . . . . . . . . . . /[c=14] مٺىٍ مٍَـآ جَـيًـٺ[/c] . .![/c][c=1]أپـــــدُ ۈآلـلَّـﮧ عُلىٍ ’’[c=14][c=0][a=1] خٍپرٍگ [/a][/c][/c][a=14]|[/a][/c]
[c=1]أغٌَــــَـضَ آلطَرٍڤ . . . . / [c=14]ۈ ۈ ۈ ۈ ۈ أنٍٺظِرٍگ . . ! [/c=15][/c][c=1]ۈأنٍآ پعُدُگ" [c=14][[/c][a=16]سِڤيًنٍة[/a][c=14]][/c] هَُمٍَْ مٍَنٍ آلضَيًَقٍِآٺ[c=14] »[/c][/c]
[c=15]. . . . . . . . . [/c=14][c=14] . . . . ٺ ٺ گ س َِّرٍ ![/c=1][c=14]¦[a=1] [/a]¦[c=16][a=1] ٺذِگِرٍ .. [/a][/c][c=1]¬»[/c] آلعُيًـَـَـَـَـَدُ ۈخٍيًآلگ .. [c=1]![/c][/c]
[c=14].. .. .. .. .. .. ..[c=1] ¬» [c=14]ۈگيًڤ گآنٍٺ .. [/c][/c] [[c=1]أُمٍَنٍيًآٺگ[/c]][c=1] *[/c][/c][c=1]|[a=1] [/a]|[a=15] [/a]|[/c][a=1] [/a]|
ۈڤيًنٍــيً گآنٍٺ آلصَِـَـَـَدُمٍَة گپيًــرٍهُ حِــيًــل مٍَِنٍ ¬» [c=1][a=16]يًَمٍَِّگ[/a][/c] ..[c=14]¦[a=1] [/a]¦[a=1] [/a]¦[c=16][a=1] دُخٍيًلگ [/a][/c]*[/c]
[c=1]گيًــڤ پسِ ٺَــقِــٍدُرٍ ٺغٌَمٍَضَ جَڤنٍگ[/c] [ [c=15]پليًلگ[/c] ] ..[c=1] *[/c][a=15] [/a] [a=14] [/a] [a=1] [/a] [c=0][a=14] گيًڤ ٺٺجَآهُل مٍَدُآيًــنٍ گنٍَّآ [/a][/c]: .. .. .. نٍسِگنٍهُآ .. !
[c=14]ۈصُِــرٍۈحٍِ [c=1]: .. .. ..[/c] [[c=1]پيًدُيً ۈپيًدُگ[/c]] ٺعُلَّٺ ۈإنٍپنٍٺ ڤيًنٍآ [c=1].. ! [/c] [/c][c=1]¦[a=14] [/a]¦ إذِآ ٺَذِْگِرٍ پـ [c=14]¦[/c][[c=0][a=14]ۈسِطَ آلـآمٍَگ لَقٍِيًٺگ[/a][/c] ~[/c]
[c=1].. .. .. .. .. ۈإنٍگسِرٍ هُمٍَِّگ عُلَىٍ [ [c=0][a=14]إيًدُيً[/a][/c] ] .. ![/c][c=1]أرٍجَــۈگ إذِآ ٺسِمٍَحِ خٍــذِ «[c=16][a=1]طَعُُۈنٍگ[/a][/c]» مٍَعَُ رٍمٍَآحِگ .. ![/c]
[c=1].. .. .. .. .. ٺرٍآهُــآ گِثَرٍٺْ ثََقٍِۈپيً .. «[ [c=16][a=1]ۈسِطَ صِدُرٍيً[/a][/c] .. ![/c][c=14]|[a=1] [/a]| [c=16][a=1] دَُقٍِيًَقٍِهُ پسِ َقٍِپل [/a][/c] ~» [c=1]ٺـمـٍَشُـيً[/c] .. ![/c]
[c=14].. .. .. .. [c=1] أپــيً مٍَنٍِّگ ٺرٍدُ[/c] ~» [ [c=1][c=16][a=1]عُُــمٍَــــرٍيً[/a][/c][/c] *[/c][c=1][a=14] [/a]|[a=15] [/a]|[a=14] [/a] [c=16][a=1] مٍَآ ۈحِشُـَـَـَٺگ . . [/a][/c]![/c]
[c=1]مٍَآشُعُــرٍٺ پـ "[c=14] إغٌَٺـَـَـَرٍآپ[/c] " مٍَآٺحِسِ إنٍٺَ پعُـَـَـَذِآپ . . ![/c][c=1]مٍَآ سِــألٺ [c=14]أنٍڤآسِ[/c] َقٍِلپگ عُنٍِّيً [ [a=16]ۈيًــنٍ[/a] .. ![/c]
[c=1].. .. .. .. .. .. .. مٍَآذِپحِگ [ [a=16]آلشُـَـَـَـَـَۈَقٍِ[/a] ] ۈإحِسِآسِگ [c=14]ٺ پ عُ ثَ رٍ[/c=16] .. ![/c][c=1]ا[a=14] [/a]ا [c=16][a=1] مٍَآ ۈحِشُٺگ [/a][/c]. .[c=14]≈[/c][/c]
يًعُنٍــيً مٍَآ هُـًـًـًزٍِّگ غٌَيًآپيً مٍَآشُعُرٍٺ [c=1]پـ[/c] " [c=1]شُيً نٍآَقٍِصِ[/c] " [c=1]. . ![/c][c=1][c=14].. .. .. ¦[[/c][c=16][a=1]حِٺىٍ إنٍٺ [a=16] [/a][/a][/c][a=14] [/a] ![/c]
[c=14]گنٍــٺ أظِنٍگ غٌَيًرٍ ۈآللهُ پسِ ¦[[c=1]خٍنٍٺ[/c] .. [c=1]![/c][/c][c=1][c=1]¦¦¦[/c=14] [c=14]ٺذِگرٍَّنٍيً[/c] : . . . [[c=1]هُِنٍآ جَيًٺـگ ۈخٍيًَّرٍٺــگ[/c=14] ..؟!~[/c]
[c=1] ۈهُِنٍــآ ٺگپَّلٺ پغٌَرٍۈرٍگ . . . ۈرٍضَيًٺ [[c=14] أرٍحِل[/c] ] . . ![/c][a=16] [/a=15] [a=15] [/a=14] [a=14] [/a=1]
مٍَــشُىٍ [ڤيًـِِـِـِـِـِگ] آلغٌَرٍۈرٍ ۈرٍحِــٺ ٺپآرٍيً ¦[[c=16][a=14]آلجَرٍحِ[/a][/c] . . ![a=15] [/a=14][a=14] [/a=1][c=16][a=1] إڤٺـَـَـَـَـَرٍَقٍِنٍآ [/a][/c] [c=1] »[/c]
[c=1].. .. .. .. .. .. ۈغٌَــدُآ هُآلدُرٍپ ڤيًـــِــِـِنٍآ ¬» [c=14]دُرٍۈپ ~[/c][/c]

[a=14] [/a][a=1] [/a][c=15]|[/c][a=1] [/a][a=14] [/a][c=1]~[/c]
آلدُرٍۈپ آللـِـِـِـِـِيً جَمٍَـ۶ـٺنٍآ . . . [لــيًيًيًيًيًيًيًيًــﮧ ضَآَقٍِٺ . . ![c=1]|[a=14] [/a]| لـآغــبٺ عن [[c=14]ۈجهي[/c]] لبس ڪۈني¬» غياب [/c]
[c=1] ۈٺصــيير ڪل [ [c=14]الناس[/c] ] ڤي غــيبٺڪ إنٺ . . ![/c][a=14] [/a=1][c=16][a=1]إنٍٺْ مٍَۈ ۶ـآرٍڤ [/a][/c][c=1]¬» [c=14]ٺنٍآمٍَ[/c] . . ![/c]
[c=1]. . . . جَــآگ "[c=14]طَيًڤيً[/c] " ۈإنٍگــسِرٍٺ . . ![/c][a=16] [/a=15][a=15] [/a=14][c=16][a=14]أنٍآ دُآيًمٍَ عُلىٍ خٍپرٍگ . . ! [/a][/c]
أمٍَۈۈۈۈٺ أمٍَۈٺ ۈ ¬» أحِـــٺضَرٍگ . . ![c=14]¦[c=1]|[/c]¦ [c=1]ۈيًنٍهُآ عُيًۈنٍگ[/c] . . ~[[c=16][a=1][a=14] [/a] حِپيًـَـَـَـَـَپيً . . [/a][/c]![/c]
[c=14] . . . . [c=1]سِآڤــرٍٺ مٍَثَلگ[/c] ~[ [c=1]حِپيًـَـَـَـَـَپيً[/c] . . [c=1]![/c][/c][c=14]¬[c=1]» [/c][c=16][a=14]عُلىٍ خٍپرٍگ[a=14] [/a=1][/a][/c]]![/c]
أمٍَــۈٺ ۈأحِـَـَـَـَـَيًآ پـ [[c=1]أۈهُآمٍَيً[/c]] ۈ أنٍٺظِرٍگ . . ![c=14][a=1] [/a]¦[a=14] [/a]¦[a=1] [/a] [c=16][a=1] أنٍٺـَـَـَـَظِرٍگ ۈ أٺسِآءل [/a][/c]![/c]
ۈۈۈشُ آلليً پآَقٍِيً پـ إحِسِآسِيً پـ زٍمٍَنٍ ¬»[ [c=1]نٍآسِيًنٍيً ۈ َقٍِآسِيً[/c] . . ![c=14]•[c=1]●أجَــيً گلّيً أنٍآدُيًـ لگ[/c] ¬» [ [c=1]ۈلگنٍ[/c] . . [c=1]![/c][/c]


.. .. .. .. .. .. .. [c=1]ۈيًنٍـــگ ۈ ۈيًنٍيً[/c] . . [c=1]![/c][a=1] [/a]¦[a=14] [/a]¦[a=1] [/a] [c=16][a=1] ٺـ۶ـآل . . [/a][/c]]~
[c=14][c=1]أرٍجَۈگ عُلّمٍَنٍيً[/c] . . ¬»[c=1] أنٍآ ۈيًنٍيً[/c] . . [c=1]![/c][/c][c=1][c=14]|[[/c]دُآأإآمٍَ إنٍِّــيً أنٍآ مٍَخٍلۈَقٍِةٍ "[c=14] مٍَنٍِّگ[/c] " . . [/c]
[c=1]سِؤؤؤؤآليً[/c] : . . |[ [c=1]گــيًڤ ٺمٍَحِيًنٍيً [/c]. . ! [c=1]؟[/c][c=1]۶ـجَــزٍٺ [[c=15] ألَقٍِىٍ[/c] ] لصِۈٺــيً حِل . . ![/c]
[c=15]. . . . . . [c=1]أنٍــآدُيً پهُ ۈلـآ[/c] ~[c=1][[/c] رٍدُيًٺ [c=1]*[/c] [/c][c=14]ۈۈۈطَنٍ [c=1]مٍَنٍ ثَلجَ يًآ[/c] ¬» [c=1]َقٍِلپگ[/c] ![/c]
[c=14]. . . . . . ¬»[c=1]ضَآعُــٺ[/c] گل [ [c=1]أحِآسِيًـِـِـِـِـِسِهُ[/c] ] [/c]اقرأ أيضا::


j,fd;hj pf lg,km l.ovtm < fi[m ud] hgpf l.ovtm hgpfرد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ملونة, مزخرفة, الحب, بهجة, توبيكات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


توبيكات حب ملونة مزخرفة , توبيكات بهجة عيد الحب

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 12:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO